Loading...

Kružberská přehrada slaví šedesátiny

První úvahy o budování přehrad v horním povodí řeky Odry spadají do počátku 20. století. Nedostatek pitné vody v Moravské Ostravě vedl v roce 1903 k úvahám o přehradách na říčce Olešné u Místku a později na Ostravici v Šancích. Velké škody působené povodněmi v letech 1902 a 1903 pro změnu vedly k úvahám o výstavbě protipovodňových přehrad a snahy o splavnění řeky Odry pod tehdy pruským Kozlím (nyní Polsko) vedly k úvahám o stavbě přehrad pro akumulaci vody v horním Poodří. Rakousko – pruský Přehradní program z r. 1911 zmiňuje první lokality možných přehrad – Kružberk na Moravici, Spálov na Odře, Morávku na Morávce a Šance na Moravici.

01

02

03

Na důležitost výstavby přehrad v horním Poodří ve svých článcích a přednáškách upozorňoval za První republiky významný slezský vodohospodář Dr. techn. Karel Pick z ředitelství pro stavbu zemských drah v Opavě. Upozorňoval mj. na to, že nedostatek pitné i užitkové vody na Ostravsku nejsou schopny pokrýt místní podzemní zdroje vod a že bude vhodné nově vybudovanými přehradami zadržet přívaly vod v horách k pozdějšímu využití např. nadlepšováním průtoků v době sucha. První světová válka a vznik Československé republiky přípravu přehrad zpomalily, ale potřeba vody a elektrické energie v 20. letech 20. století práce na těchto plánech obnovily. Vzniká tak řada koncepcí mezi nimiž se objevil i první generální projekt gravitační tížní hráze na Moravici u Kružberka Dr. techn. Karla Picka. Poněvadž samotná řeka Odra trpí v létě malými průtoky, existovaly v době První republiky, kdy se uvažovalo o vybudování vodního průplavu Dunaj-Odra-Labe, úvahy o vybudování vzájemně štolou propojených přehrad Spálov na Odře a Kružberka na Moravici. Voda z Jeseníků přitékající Moravicí do Kružberka měla být odváděna štolou do vodní nádrže Spálov, kde by nadlepšovala průtok v řece Odře pro plavební účely (02 obrázek přehrad Kružberk a Spálov).

040506

První generální projekt Kružberské přehrady se neuskutečnil, poněvadž přednost dostaly vodní nádrže Pastviny a Vranov. Druhý generální projekt Kružberské přehrady byl Dr. techn. Karlem Pickem a sudetským němcem Ing. Kappelem dokončen roku 1932. Po Mnichovu musel Dr. techn. Pick pro svůj židovský původ odejít na Slovensko, kde v průběhu Slovenského národního povstání umírá. Za druhé světové války, kdy měl ostravský těžký průmysl enormní požadavky na vodu, se opět ukázala naléhavost výstavby přehrad v povodí řeky Odry. Konec druhé světové války poznamenal Kružberk a jeho okolí odsun obyvatel německé národnosti. V té době se začal výrazně uplatňovat Dr. Ing. Jan Čermák, kterého lze bezesporu nazvat patronem Kružberské přehrady. Ten, coby vodohospodář a úředník expozitury Zemského národního výboru v Ostravě poukazoval na nedostatečné zdroje vody pro ostravský průmysl.

0707B08

Iniciativa Zemského národního výboru v Ostravě byla pro výstavbu Kružberské přehrady stěžejní a musela čelit snahám tehdejšího ministerstva techniky realizaci oddálit. Zásluhou Dr. Ing. Čermáka byl Ing. Kappel vyřazen z poválečného odsunu Němců a ten pomohl s úpravou druhého generálního projektu Kružberské přehrady pro vodoprávní řízení. Vodoprávní výměr přehrady byl vydán v roce 1948 a stanovil u ní hlavní účel zásobování ostravského průmyslu vodou. Dr. Ing. Čermák po ukončení projekčních prací přešel na staveniště přehrady jako zástupce investora a stavbyvedoucí.

091011

Dr. Ing. Jan Čermák se narodil dne 6.2.1903 v Židlochovicích a zemřel 20.1.1988 v Ostravě. V roce 1927 absolvoval Vysokou školu technickou v Brně, obor inženýrského stavitelství, v letech 1929 – 1933 byl zaměstnancem Zemského úřadu v Brně, v letech 1934 – 1943 pracoval jako stavební správce úprav řeky Odry a Ostravice, v roce 1942 byl nedobrovolně penzionován a jeho paní Zdenka byla odvlečena do koncentračního tábora, na konci války byl zavřen do internačního tábora v Postoloprtech, v letech 1945 – 1949 byl přednostou oddělení pro úpravu splavných toků a přehrad expozitury ZNV v Ostravě a v letech 1949 – 1955 pracoval na přehradním oddělení technického referátu KNV v Ostravě. Projektoval řadu vodohospodářských staveb, byl autorem vodohospodářských studií, článků, patentů i pamětí a působil jako poradce Jaroslava Dietla u televizního seriálu Velké sedlo. Dr. Ing. Čermák užíval s rodinou Weisshuhnovu horní vilu (Carl) stojící nad zátopou Kružberské přehrady jako rekreační chalupu (03 fotografie vily Carl). Ta v roce 1992 vyhořela a na jejím místě vyrostla nová zděná stavba v jiném pojetí. Bližší informace o něm se dočtete v knize Milana Švihálka: Stavitel přehrad – Putování legendárního moravského vodohospodáře Jana Čermáka 20. století, vydané v nakladatelství Grada v roce 2013 (04 obálka knihy).

12A12B13

Zatopené údolí řeky Moravice o délce asi 10 km tvořily z asi 60 % louky a pastviny, 17 % orná půda a 11 % lesy (05 Údolí před stavbou přehrady). Zaniklo zde pět vodních mlýnů, jedna pila, škrobárna, osm lomů na břidlici  i dřívější funkční systém zavodňování nebo odvodnění zemědělských pozemků. Zatopené údolí bylo vyhledávaným letoviskem se třemi ubytovacími hostinci. V zátopě zaniklo 64 domů, z toho 49 selských usedlostí a v souvislosti s odsunem původního německého obyvatelstva zanikly vesnice Lesy, Kerhartice, Medlice a částečně i Slezská a Moravská Harta. Výřez vojenské mapy ukazuje údolí řeky Moravice před výstavbou Kružberské přehrady (06 Výřez vojenské mapy).

13a13b13c

V řece Moravici v místě zátopy zanikla dřívější trdliště lososů, kteří sem z Baltického moře táhli proti proudu řeky Odry a návazných přítoků Opavy a Moravice ke tření. Ze zátopy Kružberské přehrady u Kerhartic pochází ocelový obloukový most přemístěný do Louček, kde stojí u kaple přes řeku Odru (07A a 07B Ocelový most v Kerharticích a v Loučkách). Zatopené údolí řeky Moravice bylo místem podnikatelských aktivit zdejšího nejvýznamnějšího předválečného podnikatele Carla Weisshuhna, jehož pravnučka Friederike Victoria Gessnerová (nar. 1.3.1908 v Opavě a zavražděná v Keni 3.1.1980) u něj v údolí Moravice trávila prázdniny. Že Vám to jméno nic neříká? A co jméno Joy Adamsonová proslavená knihou Příběh lvice Elsy? Jedná se o tutéž osobu, kterou svatba v roce 1944 s třetím manželem - Georgem Adamsonem, zavála z rodné Opavy až do Afriky. O její zajímavé životní pouti včetně jejího mládí prožívaného v Opavě i v údolí řeky Moravice u pradědečka se více dočtete v knize Zuzany Beranové: Setkání se smrtí – Příběh opavské rodačky Joy Adamsonové (08 Obálka knihy o J. Adamsonové). Joy zde trávila své prázdniny mj. i ve Weisshuhnově horní vile (Carl), která zůstala nad hladinou Kružberské přehrady a jíž později užívala rodina Dr. Ing. Jana Čermáka jako chalupu.

14a14b15a

V těžkých poválečných podmínkách probíhala výstavba Kružberské přehrady v letech 1949 – 1955 (09 Výstavba Kružberské přehrady). Problémem se ukázaly špatný příjezd, chybějící přívod elektrického proudu, nedostatek stavebního materiálu např. cementu, nedostatek pitné vody i kvalifikovaných pracovníků. Vedení stavby se muselo starat i o celé území budoucí zátopy přehrady, z něhož bylo nutno odvádět povinné zemědělské odvody v podobě masa, mléka a vajec. Nadřízené ministerstvo se pokusilo v letech 1949 – 50 stavbu přehrady zastavit, ale vláda to kvůli ohrožení ostravského průmyslu suchem zvrátila.

Příčný řez hrází (10 Schematický řez hrází přehrady)

1. tabulový uzávěr

2. segmentový uzávěr

3. zavzdušnění

4. injekční štola

a) břidlice

Výstavba ostravských sídlišť způsobila v roce 1951 změnu účelu Kružberské přehrady na zdroj pitné vody. Voda z tajícího sněhu v Jeseníkách v roce 1952 ohrozila jak stavbu tak i údolí pod přehradou. V roce 1953 byla původně zamýšlená potrubní trasa propojující přehradu s úpravnou vody ve Vítkově – Podhradí změněna na přívodní tlakovou štolu. Nedokončená přehrada sloužila v suchých letech 1953 a 1954 k zadržení vody a k nadlepšování průtoku v Moravici pod přehradou. Přehrada byla stavebně dokončena v roce 1955 a od roku 1957 byla poprvé využita k trvalému zadržení vody. Z bronzové pamětní tabule připevněné ve zdi koruny hráze se dají vyčíst tyto údaje o účastnících výstavby a jejím provozovateli: Projektantem byl Hydroprojekt Brno, dodavatelem Ingstav Brno, investorem VRIS Ostrava, provozovatelem ŘVT Praha – Správa povodí Odry v Ostravě a celé vodní dílo bylo dáno do provozu v prosinci 1957 (11 Pamětní tabule na hrázi).

15b15c15d

Obtížné podmínky výstavby Kružberské přehrady dokládají jména zemřelých pracovníků na pamětní desce umístěné na skalní stěně napravo u silnice II/442 vedoucí od Svatoňovic na hráz přehrady. Zde jsou uvedena jména František Jandera, Štěpán Adámek a František Zima. Dříve byla tato deska bronzová, v současnosti je odlita z plastu (12A a B Pamětní tabule se jmény zemřelých). Těžkou práci dělníků na stavbě Kružberské přehrady i při ražení vodárenské štoly dokládá osobní vzpomínka pana Karla Golda z Oder. Ten vzpomíná, že v roce 1957 zažil ve vítkovské nemocnici, kde ležel jeho bratr se zlomenou nohou, těžce zraněného Slováka z Bratislavy, který prosil návštěvníky nemocnice o přiložení dlaní na jeho břicho, aby si mohl odkašlat. Jednalo se o střelmistra pracujícího na ražení vodárenské štoly. Jeho těžký úraz způsobil výbuch náloží, které nabíjel do stěny, když blesk při bouřce na povrchu udeřil do těžní věže.

16a16b17

Jaké jsou základní technické údaje Kružberské přehrady? Z údajů zveřejněných státním podnikem Povodí Odry na jeho webových stránkách se dají vyčíst tyto základní informace:

Plocha povodí nádrže          567 km2

Délka hráze v koruně           280 m

Maximální výška hráze         34,5 m

Celkový objem nádrže         35,5 mil. m3

z toho zásobní objem           24,6 mil. m3

retenční objem          6,9 mil. m3

stálý objem    4,0 mil. m3

Délka záplavy           9,0 km

Šířka záplavy 0,5 km

Zatopená plocha      280 ha

Zaručený odtok         1,5 m3/s

17b17c17d

Betonová tížní hráz (13 Hráz Kružberské přehrady) Kružberské přehrady je založena do skalního podloží tvořeného kulmskými břidlicemi, drobami a slepenci a má objem 92.700 m3. Těsnost podloží zajišťuje jedna řada injekční clona na hloubku 25 - 30 m. Bezpečný provoz přehrady zajišťují zařízení pro sledování deformací a pohybu hrázových bloků, účinnosti drenážních vrtů, průsaků do chodeb v hrázi a dalších parametrů, která jsou instalována v tělese hráze (14 Revizní šachta v hrázi). Hráz má pro převádění vody dvě výpustná potrubí s dvojitými uzávěry (s kapacitou 2 x 49,4 m3/s) a pět hrazených přelivných bloků (s kapacitou až 530 m3/s). Hlavní odběrné zařízení s vtoky (okny) ve dvou úrovních se nacházejí na pravém břehu asi 60 m nad hrází a navazují na tlakový přivaděč (vodárenskou štolu). V roce 1991 byly ve strojovně přehrady na odtoku instalovány dvě Bánkiho turbíny o celkovém instalovaném výkonu 0,4 MW. Ty byly v . 2003 nahrazeny jedinou Francisovou turbinou o instalovaném výkonu 0,4 MW. Pod hrází je na pravém břehu zřízeno malé rybochovné zařízení.

17e17f17g

Součástí Kružberské přehrady je i 19 m vysoká sypaná hráz předzdrže zřízené na pravostranném přítoku Moravice – potoku Lobníku (dříve též Lomnice) k zachycování splavenin (15 Sypaná hráz Lobník). Této nádrži se podle potoka říká „Lobník“ a její hráz má z obou stran strmé svahy, poněvadž oba spadají do vody.

Surovou vodu z přehrady odvádí do úpravny pitné vody ve Vítkově - Podhradí štola vyražená v roce 1960. Tento tlakový přivaděč má délku 6,732 km a průměr 2,4 m. Před úpravnou v Podhradí se tento přivaděč větví, přičemž menší průtok (max. 2 m3/s) vede na úpravnu, kdežto větší průtok (max. 7 m3/s) je možno odvézt na špičkovou vodní elektrárnu s instalovaným výkonem 7 MW. její součástí je 6,5 m vysoký jez na řece Moravici, jehož akumulace vody měla v minulosti sloužit jako vyrovnávací nádrž pro přečerpávací špičkovou elektrárnu. Surová voda upravená v Podhradí (16 Úpravna vody v Podhradí) na vodu pitnou je dále tlakovými štolami a potrubím rozváděna na Opavsko a Ostravsko, kde je součástí Ostravského oblastního vodovodu provozovaného akciovou společností Severomoravské vodovody a kanalizace.

1826a26b26c

V letech 1972 – 1994 dosahovalo maximum odběru vody z Kružberské přehrady 1,7 m3/s, což bylo na hraně možností této nádrže. V té době dvě sucha – v letech 1983 – 4 a v roce 1992, způsobila pokles zásoby vody v nádrži na 25 a 44 % objemu a zastavení odtoku do Moravice pod hrází u první periody sucha. Tato negativní zkušenost uspíšila realizaci druhé přehrady na řece Moravici – Slezské Harty. Její výstavba proběhla v letech 1987 – 1997 a spolu s Kružberskou přehradou vytvářejí kaskádu vodních děl na Moravici plnící významnou zásobní i protipovodňovou funkci.

28a28b28c28d

Do dostavby Slezské Harty si Kružberská přehrada musela s povodňovými průtoky poradit sama. V srpnu 1977 činil přítok do nádrže 157 m3/s, kdežto maximální odtok z přehrady dosahoval 110 m3/s (úroveň dvacetileté vody). Po dostavbě Slezské Harty sehrály obě přehrady významnou protipovodňovou funkci při červencových povodních v roce 1997, kdy přítok do Slezské Harty činil 190 m3/s (padesátiletá voda), kdežto odtok z ní jen 12 m3/s, přítok do Kružberské přehrady byl 45 m3/s, ale výtok byl přiškrcen na pouhý 1 m3/s.

Stávající statut Kružberské přehrady jako vodárenské nádrže se odrazil v omezení vjezdu a vstupu na břehy nádrže vyhlášením pásem hygienické ochrany. Mimo obecného zákazu vjezdu do všech lesů jsou zákazy vjezdu osazeny u komunikace směřující z hráze nádrže Lobník k zaniklé vesnici Lesy nebo nově je pro motorová vozidla omezen vjezd i na bývalou silnici vedoucí z Kerhartic přes Medlice do údolí Moravice ke Slezské Hartě.

29a29b29c

Z důvodu zajištění co možná nejlepší kvality vody byl v přehradě omezen sportovní rybolov. Sportovní rybáři totiž při lovu preferují dravé druhy ryb zajišťující přirozenou rovnováhu vodního ekosystému v nádrži. Sportovní rybolov je možný pouze na boční vodní nádrži Lobník a pro lov na ni vydává zvláštní povolenky Místní skupina Vítkov Českého rybářského svazu – Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko.

Kružberskou přehradu provozuje státní podnik Povodí Odry, který o víkendech okolo Světového dne vody pro zájemce pořádá na této přehradě Den otevřených dveří a ve svém rybářském provozu pod hrází příležitostně nabízí k prodeji živé ryby. Při dostatku vody Povodí Odry s. p. vodákům při vodáckých akcích nadlepšuje průtok vody v Moravici pod hrází. (17 Kružberská přehrada)

30a30b

Zajímavosti v okolí Kružberské přehrady

Kružberskou přehradu a její provoz proslavil scénárista Jaroslav Dietl v televizním seriálu Velké sedlo, natočeném v roce 1985 v režii Františka Mudry. V něm si hrázného Palyzu zahrál herec Pavel Nový a jeho manželku Jana Krausová.

K dřívějšímu sportovnímu rybolovu na Kružberské přehradě se vztahují dvě vzpomínky pana Květoslava Wiltsche z Oder. První se týká názvů míst na březích Kružberské přehrady, které užívali rybáři (viz mapa). (18 Současná mapa s různobarevnými body) Ty si pamatuje z doby, kdy na Kružberk jezdil rybařit se svým otcem Karlem Wiltschem.

31a31b

32

 

 

Druhá vzpomínka se týká existence rybářské základny pod hrází Kružberské přehrady. V 60. letech 20. století po dostavbě přehrady byly uvolněny bývalé obslužné, ubytovací a stravovací objekty sloužící pracovníkům přehrady k rekreačním účelům a jeden z nich i Základní organizaci Rybářského svazu ve Vítkově, pod kterou patřila i místní skupina v Odrách. Z Oder sem jezdili na brigády jeho děda František i otec Karel a dále pánové Fuňák, Batoušek, Wünsch, Kyselka, Foltin a Remr. Dva posledně jmenovaní zde vykonávali funkci správců budovy. Po dokončení na tuto chatu jezdilo mnoho rybářů i z daleka, protože nová nádrž byla hodně úživná a zejména se zde dařilo dravcům. Zvlášť štiky z Kružberku tehdy dorůstaly úctyhodných rozměrů. Na Kružberk však nejezdili jen rybáři. Krásu zdejší přírody přijížděli obdivovat milovníci přírody, trempové, houbaři i chataři. Hospodští v nádražní restauraci ve Svatoňovicích si pochvalovali, jaké v těch dobách měli žně. Po zákazu sportovního rybolovu na hlavní nádrži přehrady byla tato rybářská chata prodána a v současnosti je provozována jako penzion Velké sedlo. Dnes slouží turistům, vodákům i horolezcům a spolu s okolními chatami tvoří pěknou rekreační osadu. (33 Penzion Velké sedlo)

33a32b33c

 

Názvy částí břehů Kružberské přehrady užívané rybáři (viz očíslované žluté body v mapě): 1 U betonárky, 2 U břízy, 3 Na špajzu, 4 U lípy – potopená hráz, 5 Pod Lobníkem, 6 Pod cestou, 7 Pionýrská zátoka, 8 Na špici, 9 U voru, 10 U kříže, 11 Na šifráku, 12 Pod Hartou, 13 Pod Medlicemi, 14 Pod břehem, 15 U Kerhartic, 16 Kerhartická zátoka, 17 V žumpě, 18 Pod skálou, 19 V trávě, 20 U bříz, 21 U lomu, 22 Na Lobníku, 23 Pod Vargovou maringotkou na lobníku, 24 U mlýna na Lobníku.

V minulosti bylo okolí Kružberské přehrady vyhledáváno trampy – místa jejich bývalých tábořišť uvádí červené body v přiložené mapě.

Přes přísnější režim v pásmu hygienické ochrany panující v okolí přehrady Vám doporučuji navštívit (pěšky nebo na kole) tyto vlastivědné zajímavosti (čísla u jednotlivých názvů odpovídají číslům oranžových bodů v mapě):

40

-     místa zaniklých hradů a hrádků = Kružberk (25), Medlice (26), Šternek (27) a Vildštejn (28),

-     horolezecké cvičné skály pod hrází s nedokončenou hrobkou rodiny Weisshuhnů v uměle vytesané skalní sluji (29),

-     místa zaniklých lomů a štol po zaniklé těžbě břidlice = Kerhartice (30), Lesy (31), a údolí Lobníku (32),

-     penzion Velké sedlo (33),

-     Weisshuhnova horní vila Carl (34),

-     Studánka „Milíře“ upravená Lesy ČR, s. p. (35),

-     Skalka Kazatelna v údolí Lobníku (36)

-     kostelík sv. Petra a Pavla, pod jehož střechou se pořádají výstavy (37), a rekreační areál Davidův mlýn v Kružberku (38),

-     Čermákova naučná stezka (39).

(40 Výřez cyklomapy údolí Moravice pod hrází Kružberské přehrady se zákresem zajímavostí)

34b

Byla zahájena velká oprava koruny Kružberské přehrady

V polovině letošního července byla zahájena dlouhodobě připravovaná rekonstrukce koruny hráze Kružberské přehrady. V rámci této opravy, která skončí v prosinci 2016, budou odbourány stávající komunikace, chodníkové konzole a mosty přes přeliv s jejich novým vybudováním, úpravou stávajícího systému odvodnění koruny hráze a s doplněním hydroizolace. Parametry a vzhled koruny budou zachovány, pouze dosavadní dlážděný povrch komunikace bude nahrazen povrhem asfaltovým.

35a35b36

Betonový povrch návodního líce hráze degradovaný vinou povětrnostních podmínek a kolísající vody v nádrži bude sanován do hloubky asi 10 m pod úroveň koruny hráze. Nejvíce poškozené části povrchu budou odbourávány až na výztuž, přičemž zkorodovaná výztuž bude ošetřena, doplněna novou výztuží a opatřena krycí betonovou vrstvou. (41 Uzávěra silnice a oprava hráze)

37a37b37c37d

 

Po dobu této rekonstrukce je silnice II/442 procházející po koruně Kružberské přehrady uzavřena a pro potřeby motoristů jsou zřízeny značené objízdné trasy. (Ještě dodám fotografii nynější uzávěry silnice přes hráz) Objízdná trasa se týká i regionální cyklotrasy č. 503, která prochází po koruně hráze a prochází i Odrami. Provoz samotné přehrady není omezen. Zachování funkčnosti, bezpečnosti vodního díla i ochrana vody v nádrži před jejím znečištěním prováděnými pracemi jsou hlavními podmínkami pro realizaci této opravy. Celkové náklady na tuto stavební akci jsou 80 mil. Kč a jsou hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry.

38a38b38c

Prameny:

 1. Otto Brosch: Povodí Odry, Anagram Ostrava-Mariánské Hory, 2005, 323 str.
 2. Petr Březina: Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let, Kapka, Zpravodaj státního podniku Povodí Odry, Léto 2015, str. 9 – 13
 3. Karel Pick: Využití vodních sil v československém povodí řeky Odry, Technická práce na Ostravsku, ročník 1926, str. 121 – 125
 4. Karel Pick: Údolní přehrady v povodí Odry a jejich hospodářský význam, Slezský sborník (Věstník Matice Opavské), ročník 1936, str. 199 - 224
 5. Jan Čermák: Naléhavá potřeba přehrad v povodí Odry, Technická práce na Ostravsku, ročníky 1936 - 1946, str. 97 – 100
 6. Milan Švihálek: Stavitel přehrad – Putování legendárního moravského vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím, Grada Praha, 2013, 134 str.
 7. Zuzana Beranová: Setkání se smrtí – Příběh opavské rodačky Joy Adamsonové, vlastní náklad, Opava, 2007, 368 str.
 8. Stanislav Smejkal: Výlety k přehradám Slezská Harta, Kružberk a jejich okolí, FIDES Bruntál, 2000, 40 str.
 9. Moravská expedice: 1. sv. Dětství v Seifenmühle, 2000, 115 str.
 10. František Spurný a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II, Severní Morava, Svoboda , 1983, 360 str.
 11. Dokumentární film z výstavby Kružberské přehrady

41a41b

Webové stránky, z nichž byly použity mapy, obrázky a fotografie:

 1. http://www.pod.cz/stranka/kruzberk.html
 2. http://mapy.cz
 3. http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
 4. http://mapy.opevneni.cz/
 5. http://www.geology.cz

Názvy fotografií:

01 Hráz Kružberské přehrady, Foto Petr Lelek, 2010

02 Mapa propojení Moravice a Odry z roku 1936

03 Weisshuhnova horní vila Carl před požárem, Foto Petr Lelek

04 Obálka knihy Milana Švihálka: Stavitel přehrad

05 Přehradní místo pro retenční hrázku na říčce Moravici (v budoucí zdrži přehrady), pohled proti proudu. Fotoarchiv České geologické služby [online databáze]. Praha, Česká geologická služba [cit. 2015-09-27]. Dostupné z URL http://www.geology.cz/foto/8621, Foto Bohumil Červený, 1953

06 Výřez vojenské mapy zachycující okolí Kružberka před výstavbou přehrady, zdroj: http://mapy.opevneni.cz/

07A Ocelový most na původním místě v údolí řeky Moravice při výstavbě přehrady

07B Ocelový most na novém místě přes řeku Odru v Loučkách, Toto Petr Lelek, 2010

08 Obálka knihy Zuzany Beranové: Setkání se smrtí – Příběh opavské rodačky Joy Adamsonové

09 Přehledný snímek zachycující v celku část levého boku výlomu pro vodní dílo na řece Moravici, základová půda přehrady (kulm). Fotoarchiv České geologické služby [online databáze]. Praha, Česká geologická služba [cit. 2015-09-27]. Dostupné z URL http://www.geology.cz/foto/8608, Foto Bohumil Červený, 1953

10 Schematický řez železobetonovým tělesem hráze se spodní výpustí

11 Pamětní tabule na hrázi přehrady s údaji o výstavbě, Foto Petr Lelek, 1998

12A Původní bronzová tabule se jmény pracovníků zemřelých při stavbě přehrady, Foto Petr Lelek, 1998

12B Nová plastová tabule se jmény pracovníků zemřelých při stavbě přehrady, Foto Petr Lelek, 2010

13A Silnice II/442 na hrázi Kružberské přehrady, Foto Petr Lelek, 2010

13B Hráz Kružberské přehrady, Foto Petr Lelek, 2012

13C Jezero Kružberské přehrady s hrází, Foto Petr Lelek, 2009

14A Revizní šachta v hrázi Kružberské přehrady, Foto Petr Lelek, 2012

14B Revizní šachta v hrázi Kružberské přehrady, Foto Ondřej Tomický, 2011

15A Jezero nádrže Lobník, Foto Petr Lelek, 2009

15B Zemní hráz nádrže Lobník, Foto Petr Lelek, 2011

15C Zemní hráz nádrže Lobník, Foto Ondřej Tomický, 2015

15D Komunikace na hrázi nádrže Lobník, Foto Ondřej Tomický, 2015

16A Hlavní vstup do úpravny vody ve Vítkově - Podhradí, Foto Petr Lelek, 2012

16B Interiér úpravny vody ve Vítkově - Podhradí, Foto Petr Lelek, 2012

17A Kružberská přehrada, Foto Petr Lelek, 2009

17B Hráz Kružberské přehrady s dnes již odstraněnou částí bývalé betonárny v pozadí, Foto Petr Lelek, 2012

17C Pohled z hráze Kružberské přehrady do údolí Moravice, Foto Petr Lelek, 2010

17D Provozní budovy na Kružberské přehradě, Foto Petr Lelek, 2010

17E Informační tabule u hráze Kružberské přehrady, Foto Petr Lelek, 2010

17F Hráz Kružberské přehrady, Foto Ondřej Tomický, 2013

17G Hráz Kružberské přehrady, Foto Ondřej Tomický, 2013

18 Současná Základní mapa s vyznačením polohy zajímavých míst, zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

26A Hradní vrch Medlice, Foto Petr Lelek, 2011

26B Pohled na jezero Kružberské přehrady z hradního vrchu Medlice, Foto Petr Lelek, 2011

26C Netřesk skalní rostoucí na hradním vrchu Medlice, Foto Petr Lelek, 2011

28A Zřícenina hradu Vildštejna, Foto Petr Lelek, 2012

28B Zbytky hradební zdi na Vildštejně, Foto Petr Lelek, 2012

29A Horolezecké cvičné skály pod hrází Kružberské přehrady, Foto Petr Lelek, 2010

29B Nedokončená hrobka rodiny Weisshuhnů, Foto Petr Lelek, 2010

29C Nedokončená hrobka rodiny Weisshuhnů, Foto Petr Lelek, 2010

30A Zakládky z břidlice v místě zaniklé těžby u Kružberské přehrady u Kerhartic, Foto Petr Lelek, 2011

30B Halda odpadní břidlice po zaniklé těžbě u Kerhartic, Foto Petr Lelek, 2011

31A Haldy odpadní břidlice po těžbě u zaniklé vesnice Lesy, Foto Petr Lelek, 2011

31B Haldy odpadní břidlice po těžbě u zaniklé vesnice Lesy, Foto Petr Lelek, 2011

32 Šikmá stěna v lomu po těžbě břidlice v údolí Lobníka, Foto Petr Lelek, 2011

33A Penzion Velké sedlo, Foto Petr Lelek, 2010

33B Penzion Velké sedlo, Foto Petr Lelek, 2012

33C Lávka přes Moravici u penzionu Velké sedlo, Foto Petr Lelek, 2012

34 Původní Weisshuhnova horní vila Carl před požárem, Foto Petr Lelek

35A Studánka Milíře upravená Lesy ČR, s. p., Foto Petr Lelek, 2011

35B Studánka Milíře upravená Lesy ČR, s. p., Foto Petr Lelek, 2009

36 Skalka Kazatelna v údolí Lobníku, Foto Jiří Kucharz st., 2015

37A Kostel sv. Petra a Pavla v Kružberku, Foto Petr Lelek, 2010

37B Kostel sv. Petra a Pavla v Kružberku, Foto Petr Lelek, 2010

37C Interiér kostela sv. Petra a Pavla v Kružberku, Foto Petr Lelek, 2012

37D Půdní prostor kostela sv. Petra a Pavla v Kružberku – místo pořádání výstav, Foto Petr Lelek, 2012

38A Davidův mlýn v Kružberku, Vstupní prostor s prolézačkami, Foto Petr Lelek, 2010

38A Davidův mlýn v Kružberku, Dětské lanové centrum nad náhonem, Foto Petr Lelek, 2010

38A Davidův mlýn v Kružberku, Rybníky s možností rybolovu, Foto Petr Lelek, 2010

40 Cyklomapa údolí Moravice pod hrází, zdroj: Mapy.cz

41A Uzávěra silnice II/442 na hrázi Kružberské přehrady, Foto Jarmila Kaspříková, 2015

41B Začínající oprava koruny hráze Kružberské přehrady, Foto Jarmila Kaspříková, 2015

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .