Loading...

Stanovy Historicko-vlastivědného spolku v Odrách

S T A N O V Y

HISTORICKO-VLASTIVĚDNÉHO SPOLKU V ODRÁCH

(zaregistrované Ministerstvem vnitra ČR 7.2.1994)

1. Název a sídlo spolku:

Název: HISTORICKO-VLASTIVĚDNÝ SPOLEK                Sídlo: ODRY

2. Cíl činnosti spolku:

Cílem činnosti spolku je zájmová činnost v oblasti historie a vlastivědy Oderska včetně jejich propagace.

3. Organizační struktura:

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se koná minimálně 4x ročně. Členská schůze schvaluje plán činnosti a úkoly na nejbližší období. Výroční členská schůze schvaluje návrh rozpočtu na kalendářní rok a výsledek hospodaření v uplynulém roce.

Na výroční členské schůzi je voleno tříčlenné předsednictvo spolku, přičemž kandidát musí ke zvolení získat hlasy od nadpoloviční většiny přítomných.

Složení předsednictva: Předseda, jednatel a hospodář.

Předsednictvo je výkonným orgánem členské schůze a zajišťuje činnost spolku.

4. Členství:

Členem spolku může být každá právnická osoba nebo fyzická osoba starší 15-ti let, která projeví vážný zájem o práci ve spolku. Členství vzniká registrací přihlášky předsednictvem. Členství zaniká vystoupením ze spolku nebo zrušením členství předsednictvem v případě, že činnost člena je v rozporu s cíli činnosti spolku. Proti zrušení členství se lze odvolat k členské schůzi, která rozhodne nadpoloviční většinou s konečnou platností.

5. Zásady hospodaření a majetek:

Spolek bude hospodařit s prostředky a majetkem získaným z:

- členských příspěvků                                    - darů, podpor a dědictví

- sponzorování                                              - vlastní činnosti

- výnosů z vlastního majetku                          - z jiných příjmů.

Finanční zůstatek při zániku spolku bude věnován městu Odry na památkovou péči. Za hospodaření spolku odpovídá předsednictvo členské schůzi.

6. Právní postavení spolku:

Historicko-vlastivědný spolek je samostatným právním subjektem.

7. Ustanovení o zániku spolku:

O zániku spolku a o majetkovém vypořádání rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných.

8. Závěrečné ustanovení:

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace ministerstvem vnitra České republiky.

 

Předsednictvo Historicko – vlastivědného spolku:

(v r. 2013)

Předseda = Květoslav Wiltsch

Jednatel = Ing. Petr Lelek

Hospodář = Jiří Kucharz

 

Ke stažení : | Stanovy Stanovy |  | Registrace Registrace |  | Předsednictvo Předsednictvo |  | Přihláška Přihláška | 
Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .