Loading...

Přírodní park

Chráněné lokality

Na Odersku k Vražnému a Mankovicím zasahuje Chráněná krajinná oblast Poodří (dále jen „CHKO Poodří“), která byla zřízena vyhláškou MŽP č. 155/1991 Sb. v platném znění (hranice CHKO Poodří je v mapce označena číslem 1). Její statut je dán ustanovením § 25 zákona, základní ochranné podmínky stanovuje § 26 zákona a členění území CHKO upravuje § 27 zákona.

CHKO Poodří na Odersko zasahuje na k. ú. Vražné u Oder a Mankovice, její území leží v nadmořské výšce 212 - 310 m n. m. a tvoří ji údolní niva řeky Odry se zvýšenými okraji říčních teras a terasových plošin. Má výměru 81,5 km2. CHKO Poodří se stala v roce 1993 významným mokřadem Ramsarské konvence. Státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny pro území CHKO podle § 78 zákona vykonává Správa CHKO Poodří, která sídlí ve Studénce na adrese ulice 2. května č. 1 (u zámku).

Většina území Oderska leží v Přírodním parku Oderské vrchy, který byl zřízen k ochraně krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona obecně závaznou vyhláškou Okresního úřadu Nový Jičín č. 8/1994 (hranice přírodního parku je v mapce označena číslem 2).

Tento přírodní park vznikl sloučením a rozšířením původních Přírodních parků „Horní Odra“, „Kletné“ a „Požaha“, které byly zřízeny jako oblasti klidu vyhláškou schválenou usnesením 16. plenárního zasedání Okresního národního výboru v Novém Jičíně dne 20.6.1980.

Další popis krajinářsky a přírodně významných území a prvků vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“):

Ze soustavy ochrany přírody Natura 2000 se na Odersku vyskytují evropsky významné lokality (dále jen EVL) Poodří a Horní Odra a ptačí oblast (dále jen PO) Poodří. Těsně sousedí PO Libavá.

1 2

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .