Loading...

Gerlich, Prof. Ing. Eduard

eduard-gerlich3. února roku1836 se Michaelu Gerlichovi, obchodníkovi se obchodníkovi se specialitami a jeho manželce Terezií (rozené Műllerová), narodil v domě  č.p. 26[1] na Hranické ulici (dnes prodejna  a  servis bicyklů), syn  Eduard.

Eduard Gerlich navštěvoval obecnou školu  v  Odrách, hlavní  školu v Lipníku, rodny-dumv letech 1848 až 1852 gymnázium v  Opavě a poté Technickou universitu ve Vídni, kde v letech 1853 až 1857 studoval stavební a strojní inženýrství. Zde s neobyčejným zájmem  navštěvoval  přednášky  z  matematiky u profesorů Kolba a Salamona, z deskriptivní geometrie u profesora Hőniga, z praktické geometrie u profesora Hartnera, z mechaniky u profesora Burga  a  z  výškových a vodních staveb  u  profesora Stummera. Budou to znalosti právě z těchto předmětů, které Gerlich tvůrčím  způsobem uplatní při projektech a stavbě horských železničních tratí a tunelů.

V  roce 1858 nastupuje  Ing. Gerlich do  Siglové strojírenské  továrny ve  Vídni, v  roce 1859 pracuje ve stavební firmě Východní dráhy a v letech 1859 až 1862  u Jižní dráhy v Chorvatsku. V letech 1862 až 1865 byl  inženýrem na stavbě dráhy Hof – Aš – Cheb  a  v letech 1866 až 1868 působil  jako  asistent a docent na  katedře  železničního  stavitelství  na  Polytechnice  ve  Vídni, přičemž  se současně  podílel  na stavbě  železniční  trati  Arad – Szegedin, železnice  v  Alfőldu v  Uhrách a dráhy  Ried – Braunau v Horním Rakousku. Následně  opustil  pedagogickouvypis-matriky činnost a  nastoupil  do  funkce  inženýra  u  Severozápadní  dráhy na trati  Ostroměř – Jičín – Vrchlabí – Poříčí.[1] Dům čp. 26 vlastnil od roku 1818 otec-Michael Gerlich  a  od  roku 1858, starší bratr Eduarda-Julius  Gerlich,  v letech 1867 až 1897 významný starosta a čestný občan města Oder.

gotthardska-zeleznicegotthardska-zeleznice

V roce 1869 se stal inspektorem v ústřední kanceláři pro stavbu tunelů ve Vídni a roku 1871  postoupil  do  funkce vrchního  inspektora. V letech 1869 až 1875  byl šéfem  stavby tunelů a  zástupcem stavebního ředitele Ing. Wilhelma Hellwaga. Po desetiletém úspěšném působení u rakouské  Severozápadní  dráhy přešel Eduard Gerlich společně s Hellwagem roku 1876 na obtížnou, ale významnou  stavbu  vysokohorské  Gotthardské železnice, spojující sever a jih Švýcarska. Zde byl náměstkem vrchního inženýra Helwaga a do roku 1878 vedoucím konstrukční kanceláře.

Po odchodu  vrchního inženýra Helwaga mu bylo svěřeno nejvyšší technické vedení stavby od konce května 1877 do srpna 1879. Do tohoto období spadá realizacebyt-curych-88 nejdůležitější  etapy Gotthardské  železnice,  totiž  konečné  určení  trasy, vypracování  a  předložení  projektu ke schválení, organizování vedení stavby a zadávání podnikatelských prací při severním výjezdu - Göschenen a jižním - Airolo z Gotthardskému tunelu. Do ukončení stavby roku 1882   pracuje Gerlich jako zástupce nového vrchního inženýra Bridela a po uvedení Gotthardské železniční tratě do provozu, krátce i jako její hlavní inspektor.

Stavba Gotthardské železnice byla úctyhodným technickým dílem a získané konstrukční a technologické zkušenosti  byly podkladem pro zpracování metodik a norem pro realizaci podobných staveb. Ing. Eduard Gerlich byl při jejich zpracování hlavním aktérem, včetně zdokumentování této stavby. Uvedené dokumenty jsou uchovávány v archivu Švýcarského federálního technologického institutu v Curychu ( ETH-IVT Zürich )  jako „Gotthardbahn soubory“.

Na  spodním obrázku situačního plánu[1], je znázorněna  poloha profil-tuneliGotthardské železnice, včetně umístění tunelů. Gotthardská železnice z  Immence do Chiassa je dlouhá 205,6 km. Oblouky na trati (nejmenší oblouk má poloměr 280 m) tvoří 45%  celkové délky trati. Jen 18% tratí má nulové stoupání. Na historických obrázcích jsou uvedeny dva traťové úseky Gotthardské železnice. Podélný profil Gotthardského tunelu - 1881 je veden z  Göschenenu  do  Airola, nový Gotthardský tunel - 2015, povede z Erstfeldu do Bodia. Na historické fotografii ve fotogalerii je dokumentována stavba Gotthardského tunelu.


[1] Je uvedena současná  i připravována železniční trať se dvěma novými tunely.  Současná trať bude dále sloužit pro provoz  osobních a těžkých nákladních vlaků a od roku 2015 i jako náhradní trať v případě havárie v Gotthardském tunelu.

jemnovaniV roce 1881 zemřel Karel Culmann, profesor  stavebního inženýrství na Federální polytechnice v Curychu[1]. Po úspěších v železničním stavitelství v Rakousku a ve Švýcarsku, byl Ing. Gerlich hlavním  kandidátem na toto místo a tak byl v srpnu roku 1882 jmenován Švýcarskou spolkovou radou,  profesorem silničních a železničních staveb. Začal přednášet nový obor železniční techniky a stal se tak představitelem nového směru v rozvoji školy.

Mimo pedagogickou činnost se profesor Gerlich podílel i na zpracování četných zpráv a studií a aktivně pracoval v Ústředním výboru Švýcarských inženýrů a architektů (SIA), kde vykonával funkci vicepresidenta. Byl také čestným členem společnosti Ehem. polytechnika Curych (GEP) a spolupracoval na řešení dopravních problémů města Curychu. Po 21-ti letech působení na škole, vyhověla 14.08. 1903 Švýcarská spolková rada žádosti profesora Gerlicha, o  přeložení do důchodu ze zdravotních důvodů.

vyvojove-epochyJe třeba ještě uvést, že prof. Ing. Eduard Gerlich se v letech  1872 až 1874 podílel, jako spoluautor  Ing. Konrada Wilhelma Helwaga  na návrhu patrového  železničního mostu  přes Labe  v Ústí nad Labem. Spodní část mostu sloužila pro chodce,  povozy  a  automobily a jeho horní část pro železniční provoz. V roce 1945 byl tento most poškozen nálety spojenců a v roce 1958 byl zbourán.[1] ETH-Švýcarský federální technologický institut Curych patří mezi nejlepší university v Evropě (založen r. 1852), pracovali zde mnozí nositelé Nobelovy ceny, mimo jiné Wilhelm Conrad Roentgen a Albert Einstein.

V soukromí prožíval profesor Gerlich spokojený rodinný život s manželkou Amálií, rozenou Mikovou, dcerou lékaře z Uničova, se kterou se oženil 12.12. 1872 ve Vídni. Seznámil se sní při svém působení ve vídeňské Ústřední kanceláři pro stavbu tunelů, kdy Amálie Miková pracovala  ve Vídni jako zpěvačka ve Dvorním divadle. Ve Vídni se jim také narodila roku 1874 jediná dcera Marie. Dovolenou trávil Eduard Gerlich každoročně s rodinou v Odrách.hrbitov-curych

Svému synovci Konrádu Gerlichovi [1] daroval v roce 1898 dům čp.52[2] v Odrách. Byl také velkým mecenášem a přispíval pravidelně peněžitými i hmotnými dary  na sociální výdaje  rodného města.

 

 

nahrobek-matky-e-gerlicha

nahrobek-odry

Profesor Ing. Eduard Gerlich  zemřel náhle 14.10.1904 na srdeční zástavu v Curychu, v domě čp.74 na ulici Zeltweg. V  Curychu byl  rovněž  pohřben[3] se všemi poctami vicepresidenta Švýcarských inženýrů a architektů, ale na svou dobu  nezvyklým  způsobem – žehem, v jednom z prvních krematorií v Evropě,  na Ústředním hřbitově  v  Curychu – Sihlfeld.

Manželka profesora Eduarda Gerlicha – Amalie Gerlichová zemřela[4] v Curychu o 10 let později, 18.01.1914 v domě čp.88 na ulici Neptunstrasse a jeho dcera Marie Gerlichová[5] 02.06.1930 v domě čp.44 na ulici Treichlerstrasse. Zřejmě se tím uzavřely i životní osudy celé Gerlichovy rodiny v Curychu[6].


Zpracoval: Pavel Kašpar st., Odry

Použitá literatura a prameny :

Anton Rolleder : Geschichte der Stadt und des Gerichtbezirkes Odrau . Steyer 1903                                                                                               Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung, 8.Ausgabe, Seite 17. Archiv Emila a Zdeňka  Mateicuicových                                                      Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung, 1974, Seite 104/105.Archiv Emila a Zdeňka Mateicuicových                                                            Rodná matrika N-I-N•1831-1862•1862•od I 17 Odry (str. 44), ZA Opava Schweierische Bauzeitung. Nr.17, 1904 / Nr.9, 1903 / Nr.44, 1904    Allgemaine Bauzeitung  39.Jahrung, 1874                                     Eth-Bibliothek Zurich, archiv   

www.alptransit.ch/en/project/gotthard-base-tunnel.html

www.ethz.ch

www.ivt.ethz.ch

www.gebrueder-duerst.ch/turicum/altzuerich

http://redir.netcentrum.cz/

plan-zeleznice
Situační polohový plán Gotthardské železnice a tunelů
(zdroj: alpttransist.ch_project_alptransist_gotthard)

(jk-2012)
 

[1] Konrád Gerlich ( *05.02.1858, Odry / † 1916, Moravská Ostrava ), syn bratra Juliuse Gerlicha-starosty v Odrách.

[2] Tento dům  vlastnil Eduard Gerlich od roku 1893, od roku 1927 v něm sídlí  Česká spořitelna.

[3] Konkrétní místo odpočinku prof. Ing. Gerlicha s rodinou se nám  nepodařilo najít. Předpokládáme však, že by mohl být pochován na Ústředním hřbitově Sihlfeld-D v Curychu. Na městském hřbitově v Odrách  jsou doposud hroby obou rodičů Eduarda Gerlicha (otec Michael Gerlich *1794/†1858, matka Theresie Gerlichová *1796/†1880).

[4] Pravděpodobně sdílí poslední místo svého odpočinku se svým manželem. Vyjádření Ústředního hřbitova Sihlfeld v Curychu se nám  nepodařilo získat.

[5] Marie Gerlichová se do otcovy smrti nevdala, nemůžeme však vyloučit, že to neudělala později a že neměla děti. V    našich průzkumech se to však nepotvrdilo.

[6] Město Vídeň pojmenovalo roku 1966 na počest profesora Eduarda Gerlicha, projektanta a stavitele  impozantních  horských železničních tratí v Evropě, ulici Gerlichgasse ve 22. okresu-Donaustadt

 • Jmenování Ing. E. Gerlicha vedoucím inženýrem a  projektantem Gotthardské železniční tratě ( zdroj: Eth-Bibliothek Zuerich, archiv )
 • Stavba Gotthardského tunelu – 1881 ( zdroj:Eth-Bibliothek Zuerich, archiv )
 • obytný dům čp.74, do roku 1904 bydliště rodiny prof. Gerlicha, na Zeltweg v Curychu, rok 2010 ( zdroj:Gebrueder-duerst.ch / turium / altzuerich )
 • Hřbitov Curych - Sihlfeld A, 1904, poslední místo prof. Gerlicha, dobový snímek ( zdroj: Gebrueder-duerst.ch / turium / altzuerich )
 • obytný dům čp.88, od roku 1905 bydliště manželky-vdovy po prof. Gerlichovi, na Neptunstrasse v Curychu, rok 2010 ( zdroj:Gebrueder-duerst.ch / turium / altzuerich)
 • Oznámení o úmrtí prof. Gerlicha spolkem Švýcarských inženýrů a architektů v Curychu ( zdroj Sbz 44 1904 )
 • Místo posledního odpočinku matky Eduarda Gerlicha - Theresie Gerlich na městském hřbitově v Odrách ( foto Pavel K a š p a r st. )
 • Místo posledního odpočinku otce Eduarda Gerlicha - Michaela Gerlicha na městském hřbitově v Odrách ( foto Pavel K a š p a r st. )
 • Rodný dům prof. Ing. Eduarda Gerlicha v Odrách čp.26 na Hranické ulici, rok 1890       ( zdroj: archiv Emila a Zdenka Mateiciucových )
 • Prof. Ing. Eduard Gerlich
Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .